Choras Katalikų Bažnyčios liturgijoje ir lietuvių chorvedžių (1990–2015) kūryba


Doktorantas: Linas Balandis
Vadovai: prof. Povilas Gylys, doc. dr. Danutė Kalavinskaitė
Katedra: Choro dirigavimo
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2014–2018

Anotacija

Linas Balandis

Linas Balandis

Chorinės muzikos plitimo, vystymosi ir profesionalumo augimo terpe ilgus šimtmečius buvo Katalikų Bažnyčia. Joje radosi nauji bažnytinės (chorinės) muzikos žanrai, kūrėsi kolektyvai, palikę gilų pėdsaką muzikos istorijoje. Choras bažnyčioje pirmiausia atlieka tarnystės vaidmenį, todėl jis visuomet buvo reikalingas Katalikų Bažnyčios liturgijoje – kaip visavertis dalyvis, tuo tarpu chorinė muzika įtaigiausiai perteikia filosofinį tikėjimo pradą, sujungdama tekstą su muzika – idėjos paliečia daugumą tikinčiųjų.

Tiriamojo darbo tema susideda iš dviejų dalių, kurios viena kitą papildo. Pirmoji – choras Katalikų Bažnyčios liturgijoje. Antroji – lietuvių chorvedžių kūryba (1990–2015). Choro sampratos apibrėžtis Lietuvoje nėra aiški iki šių dienų, dauguma choro veiklą reglamentuojančių Bažnyčios dokumentų nėra analizuoti apskritai. Galiausiai pravartu pasvarstyti, kokia gali ir turi būti choro muzika liturgijoje (remiantis dokumentais) ir kokia yra aptariamo laikotarpio kuriančių.

Remiantis šiomis nuostatomis, tiriamojo darbo tikslas yra: išnagrinėti choro veiklos, funkcionalumo sampratą bei jos kitimą Katalikų Bažnyčios dokumentuose ir apibūdinti Lietuvos chorvedžių religinės kūrybos (1990–2015) ypatumus (žanriniu, liturginiu ir kt. aspektais).
Atsižvelgiant į tiriamojo darbo specifiką, kūrybiniame meno projekte bus apžvelgti ir koncertuose demonstruojami skirtingi įvairių epochų ir tautybių kompozitorių požiūriai į sakralinę muziką. Kūrybinė meno projekto dalis padės atskleisti kompozitorių, kuriančių ar kūrusių religinę muziką, identiteto ir tarpusavio skirtingumų aspektus.

Reikšminiai žodžiai: choras Katalikų Bažnyčios liturgijoje, Lietuvos chorvedžių kūryba, Katalikų Bažnyčios dokumentai, bažnytinio choro samprata, bažnytiniai choriniai žanrai, giesmynai.